پرسشنامه خودکارآمدی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۷
نویسندگان باندورا
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه خودکارآمدی با استفاده ازمدل باندورا (١٩٩٧، ذکر شده در لکزایی، ١٣٩٣) و شامل ١٨ سوال مي باشد. روايي پرسشنامه خودکارآمدی توسط لکزایی (١٣٩٣) به میزان ٩٢/ ٠ به دست آمده است. و پایایی آن توسط وفایی (١٣٩٣) ٧١٢/ ٠ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴