پرسشنامه خودکنترلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۱
سال انتشار ۱۹۷۴
نویسندگان اشنایدر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه خودکنترلی دارای ٢٥ سؤال بوده و هدف آن سنجش میزان خودکنترلی افراد است و توسط اشنایدر (١٩٧٤) تهیه و تنظیم شده است.
اشنایدر پایایی این پرسشنامه را ٧٢/٠ به دست آورده است. غفاری از روش تقسیم ماده‌های زوج و فرد،ضریب همبستگی بین نمرات را ٠/٧٥ و اصلانخانی و همکاران (١٣٨٧) با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی این پرسشنامه را بالای ٠/٧٧ به دست آورد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴