پرسشنامه خودکنترلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳
ابعاد پرسشنامه ۱
سال انتشار ۲۰۰۷
نویسندگان تاجی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه خودکنترلی توسط تاجی (٢٠٠٧) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٣ گویه می¬باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش موسوی مقدم و همکاران (١٣٩٤) محاسبه و مورد تائید قرارگرفته است. در پژوهش تاجی و همکاران (٢٠٠٤) روایی این مقیاس با ارزیابی همبستگی آن با مقیاس‌های پیشرفت تحصیلی، سازگاری، روابط مثبت، و مهارت‌های بین فردی مورد تائید قرارگرفته است. همچنین پایایی آن بر روی دو نمونه آماری با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ٠/٨٣ و ٠/٨٥ به‌دست‌آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴