پرسشنامه خودکنترلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه ۱
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان تاجی و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه خودکنترلی توسط تاجی،بامیستروبون (٢٠٠٤) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٦ گویه می¬باشد. هرچند پژوهشی که به‌طور اختصاصی ویژگی‌های روان‌سنجی این پرسشنامه را مشخص نماید یافت نشد. اما تانجی و همکاران(٢٠٠٤)با انجام پژوهشی که به بررسی رابطه و اثرگذاری خود کنترلی بالا با موفقیت‌های بین فردی پرداختند، مشخصات روان‌سنجی این پرسشنامه را نیز بر اساس نمونه تحقیق خود گزارش کردند، که در اینجا ما نیز به آن اشاره می‌کنیم: در برآورد همسانی درونی، پایایی آزمون بالا گزارش‌شده است بدین گونه که: آلفا برای مقیاس خود کنترلی فرم بلند ٣٦ آیتمی در دو نمونه تحقیق تانجی وهمکاران(٢٠٠٤) ٠/٨٩ بود و همچنین برای مقیاس خود کنترلی فرم کوتاه-١٣ آیتمی نیز به نتایج مشابه دست یافتند(آلفا= به ترتیب در دو نمونه تحقیق آن‌ها ٠/٨٣ و ٠/٨٥ ).بنابراین پرسشنامه‌های موردنظر همسانی درونی مناسبی را دارا می باشد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴