پرسشنامه خودگفتاری خودکار در ورزش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۹
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۳۹۵
نویسندگان طهماسبی بروجنی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه خودگفتاری خودکار در ورزش توسط طهماسبی بروجنی (١٣٩٥) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٩ گویه است. در پژوهش طهماسبی بروجنی (١٣٩٥) روایی محتوایی، با استفاده ازنظر کارشناسان و اساتید موردسنجش قرار گرفت و تائید گرفت. برای محاسبه پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی