پرسشنامه خود توصیفی بدنی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۷۰
ابعاد پرسشنامه ۱۱
سال انتشار ۱۹۹۶
نویسندگان مارش
مخفف PSDQ
نام انگلیسی پرسشنامه Physical Sel f - Description Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه خودتوصیفی جسمانی توسط مارش در سال ١٩٩٤ طراحی و طی سالهای ١٩٩٦ و ١٩٩٧ توسعه یافت این پرسشنامه دارای ٧٠ عبارت است . در مطالعه بهرام و شفیع زاده (١٣٨٣) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی زمانی با روش بازآزمایی برابر ٠/٧٨ و ثبات درونی با روش آلفای کرونباخ ٠/٨٨ به دست آمده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تصویر بدنی

پرسشنامه توانمندی دبیران تربیت بدنی و مولفه های آن

پرسشنامه تصویر بدنی

۱۹۹۰

پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده

۱۹۸۸

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی

۱۹۹۴

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی فرم کوتاه

۲۰۱۰

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ خودتوصیفی بدنی

۱۹۹۴

پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی در مدارس

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش نگرش معلمان دوره ابتدایی نسبت به ارزرشیابی توصیفی

۱۳۹۱