پرسشنامه خود نظارتی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۷۴
نویسندگان اشنایدر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقیاس نظارت شخصی در سال ١٩٧٤ توسط مارک اشنایدر به منظور ارزیابی میزان نظارت شخصی افراد ساخته شد. این آزمون دارای ١٥ عبارت است.محمدی (١٣٩٢) در مطالعه¬ای میزان روایی پرسشنامهخود نظارتی را ٠/٨٥ و میزان پایایی برای این پرسشنامه ٠/٧٩ به دست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴