پرسشنامه خود پنداره

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۵
نویسندگان سلنتا و لرد
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه خودپنداره توسط سلنتا و لرد (٢٠٠٥) ساخته شده و شامل ١٥ سوال می باشد. گلپرور و همکاران (١٣٨٦) میزان این پرسشنامه را ٩٣/ ٠ و ضریب پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ ٩٤/ ٠ ذکر کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴