پرسشنامه خوشبینی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۷
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۸۷
نویسندگان نوری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه خوشبینی توسط نوری (١٣٨٧) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٧ گویه می¬باشد. روایی پرسشنامه خوشبینی توسط بهشتی فر (١٣٩٢) به میزان ٠/٩٢ به دست آمده است. و پایایی این پرسشنامه توسط وفایی (١٣٩٣) میزان ٠/٧٢٤ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴