پرسشنامه دانش بازاریابی لاوسون

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۳
نویسندگان لاوسون
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه دانش بازاریابی توسط لاوسون (٢٠٠٣)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٢ گویه می‌باشد . زاهدی‌مهر (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه دانش بازاریابی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٨٢ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است. زاهدی‌مهر ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی درونی

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری آمیخته بازاریابی بر اساس AIDA

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه ارزيابي استراتژی بازاریابی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه بازاریابی رابطه ای