پرسشنامه درد ﻣﮏ ﮔﯿﻞ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۷۵
نویسندگان ﻣﻠﺰاك
مخفف MPQ
نام انگلیسی پرسشنامه McGill Pain Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه درد مک گیل در سال ١٩٧٥ توسط ملزاک ساخته شد. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ درد ﻣﮏ ﮔﯿﻞ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي درد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﺰاك و ﺑﺮ روي ٢٩٧ ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻪ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دردﻫﺎ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮده اﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ (ﻣﻠﺰاك، ١٩٧٥). ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻼح ﺷﺪه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ درد ﻣﮏﮔﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﺰاك و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮاي ﯾﮏ اﻗﺪام ﮐﻮﺗﺎه اﻣﺎ ﻣﻔﯿﺪ در زﻣﯿﻨﻪ درد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ٢٥٠ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺳﺎل ٢٠٠٩ ﺗﻮﺳﻂ دورﮐﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﺮاي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪي ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ﭼﻬﺎر ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس درد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ، درد ﻣﺘﻨﻮع، درد ﻧﻮروﭘﺎﺗﯿﮏ، و درد ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻮد. ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٨٧، ٠/٨٧، ٠/٨٣ و ٠/٨٦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺴﺮوي، ﺻﺪﯾﻘﯽ، ﻣﺮادي ﻋﻠﻤﺪاري و زﻧﺪه دل (١٣٩١) در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ٠/٨٥، و آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﻔﻪ آن را ﺑﺎﻻي٠/٨٠ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴