پرسشنامه درک وجدان پرستاری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان جلالی و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه درك وجدان پرستاري توسط جلالي و همكاران (١٣٩٢) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٤ گویه می باشد. در پژوهش جلالي و همكاران (١٣٩٢) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٩٤٥ و از روش ضریب دو نیمه سازي گوتمان٠/٩١٧ به دست آمده است. اعداد گزارش شده، نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارائه مراقبت های معنوی

۲۰۰۹

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی

۱۳۹۲

پرسشنامه وجدان کاری

۱۹۹۲