پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۸۷
نویسندگان هازن و شاور
مخفف AAQ
نام انگلیسی پرسشنامه Adult Attachment Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسش نامه دلبستگي بزرگسالان توسط هازن و شاور (١٩٨٧)، (به نقل از وفاييان، ١٣٨٥) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٥ گویه می باشد. هازن و شيور (١٩٨٧) پايايي بازآزمايي کل اين پرسش نامه را ٠/٨١ و پايايي با آلفاي کرونباخ را٠/٨٧ بدست آوردند. کوليتز و ريد همچنين پايايي را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ ٠/٧٩ به دست آوردند و علاوه بر اين خالديان (١٣٨٩) نيز در پژوهشي پرسش نامه را بر روي يک نمونه ٦٠ نفري اجرا کرد و آلفاي کرونباخ را ٠/٨٢ به دست آورد که مقدار قابل قبولي مي‌باشد. علاوه بر اين در پژوهش پاکدامن (١٣٨٧؛ به نقل از وفائيان، ١٣٨٥) نيز پايايي توسط آزمون مجدد روي يک نمونه ١٠٠ نفري (٥٠ نفر دختر، ٥٠ نفر پسر) با فاصله زماني يک ماه به ترتيب براي دلبستگي ناايمن/ دوسوگرا، ناايمن / اجتنابي و ايمن برابر ٠/٧٢، ٠/٥٦ و ٠/٣٧ گزارش داده است. تحليل عاملي پرسش نامه‌ هازن و شيور (١٩٨٧) توسط کوليتز و ريد به استخراج سه عامل عمده منجر شد که توسط پژوهشگران به عنوان ظرفيت پيوستن به روابط صميمي و نزديک تفسير مي شود. هازن و شيور روايي محتوايي و ملاکي را خوب گزارش نمودند و روايي سازه آن را در حد بسيار مطلوب گزارش داده اند همچنين رحميان (١٣٨٣؛ به نقل از وفائيان، ١٣٨٥) روايي همزمان اين پرسش نامه را با مصاحبه ساختاريافته ماين براي دلبستگي بزرگسالان به ترتيب، ايمن (٠/٧٩)، ناايمن اجتنابي (٠/٨٤) و ناايمن دوسوگرا (٠/٨٧) گزارش داده است. حاتمی ورزنه (١٣٨٩) ضریب آلفای کرونباخ (پایایی) پرسشهای خرده مقیاسهای ایمن، اجتنابی و دو سوگرا در مورد یک نمونه دانشجویی (١٤٨٠ نفر شامل ٨٦٠ دختر و ٦٢٠ پسر) برای کل آزمودنی ها به ترتیب ٠/٨٦، ٠/٨٤، ٠/٨٥ (برای دانشجویان دختر ٠/٨٦، ٠/٨٣، ٠/٨٤ و برای دانشجویان پسر ٠/٨٤، ٠/٨٥ و ٠/٨٦) محاسبه کرد که نشانه همسانی درونی خوب مقیاس دلبستگی بزرگسال است. ضرایب توافق کندال (روایی) برای سبکهای دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دو سوگرا به ترتیب ٠/٨٠، ٠/٦١ و ٠/٧٥ محاسبه شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه دلبستگی به خدا

پرسشنامه تجدیدنظر شده سبک دلبستگی

۱۹۹۰

پرسشنامه انگیزش ورزشی، پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان)

۱۹۶۱

پرسشنامه دلبستگی به مکان

۱۳۹۰

پرسشنامه دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان–تجدید نظر شده

۱۹۸۷

پرسشنامه دغدغه‌های شغلی بزرگسالان سوپر

۱۳۸۹

پرسشنامه دلبستگی شغلی

۱۹۸۴

پرسشنامه دلبستگی شغلی

۱۹۸۲