پرسشنامه دلبستگی شغلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۸۲
نویسندگان کانونگو
مخفف JIQ
نام انگلیسی پرسشنامه Job Involvement Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه دلبستگی شغلی توسط کانونگو (١٩٨٢)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٠گویه می‏باشد. کیو و همکاران (٢٠٠٤) و یوگار و کلیک (٢٠٠٩)، پایایی پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی کانونگو را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ٠/٨٤ و ٠/٨٣ به دست آورده اند. ظریفی و همکاران (١٣٩١) پایایی پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی کانونگو را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨١٥ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه دلبستگی به خدا