پرسشنامه دلبستگی شغلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه تک بعدی
سال انتشار ۱۹۸۴
نویسندگان ادواردز و کیل پاتریک
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه دلبستگی شغلی توسط ادواردز و کیل پاتریک ( ۱۹۸۴) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٠ گویه می باشد. در پژوهش اسدی (١٣٩٣)، روایی پرسشنامه به شیوه اعتبار صوری و با مراجعه و تبادل نظر با افراد متخصص و صاحبنظر تضمین گردید. بدین منظور، پرسشنامه طراحی شده به همراه چارچوب نظری و فرضیات پژوهش در اختیار اساتید و متخصصین قرار داده شد و نقطه نظرات آنها در تدوین نهایی پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت.قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠). در پژوهش اسدی (١٣٩٣)، برای سنجش پایایی ابزار اندازه گیری، از آلفای کرونباخ استفاده شده است. روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار سنجش از جمله پرسشنامه یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری میکنند، بکار میرود. جدول ذیل ضریب آلفای کرونباخ گویه های متغیر دلبستگی شغلی را نشان می دهد. ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر پژوهش در سطح قابل قبول و برابر با ٧٦/ ٠ می باشد که نشان می دهد مقیاس مذکور برای سنجش دلبستگی شغلی از پایایی بالایی برخوردار است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه دلبستگی به خدا