پرسشنامه دلزدگی زناشویی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۹۶
نویسندگان پاینز
مخفف CBM
نام انگلیسی پرسشنامه Couple Burnout Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه استاندارد دلزدگی زناشویی توسط پاینز (١٩٩٦) تهیه و تنظیم گردید منظور از دلزدگی زناشویی نمره اي است كه کارکنان به سوالات ٢٠ گویه ای پرسشنامة دلزدگی زناشویی (CBM) می دهند . پاینز و نانز (٢٠٠٣) برای ارزیابی ضریب اعتبار مقیاس دلزدگی زناشویی نشان داد که دارای این مقیاس یک همسانی درونی بین متغیر ها در دامنه٠/٨٤ و ٠/٩٠ است روایی به وسیله همبستگی های منفی با ویژگیهای ارتباطی مثبت به تایید رسیده است مانند: نظر مثبت در مورد ارتباط، کیفیت مکالمه، احساس امنیت، خودشکوفایی، احساس هدفمندی، کشش و جاذبه عاطفی نسبت به همسر و کیفیت رابطه جنسی آنها. نسخه های ترجمه شده CBM به طور موفقیت آمیزی در بین مطالعات بین فرهنگی در نروژ، مجارستان، مکزیک، اسپانیا، پرتغال، فنلاندو اسراییل استفاده شده است (لائس و لائس ، ٢٠٠١) ضریب اطمینان آزمون باز آزمون ٠/٨٩ برای یک دوره یک ماهه،٠/٧٩ برای یک دوره دو ماهه، و ٠/٦٦ برا ی یک دوره چهار ماهه بود تداوم درونی برای اغلب آزمودنی ها با ضریب ثابت آلفا سنجیده شد، که بین ٠/٩١ تا ٠/٩٣ بود (پاینز، ١٩٩٦) در ایران نیز نویدی (١٣٨٤) ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را در مورد ١٤٠ نمونه (١٢٠ پرستار و ١٢٠ معلم) اندازه گیری کرد که ٠/٨٦ به دست آمده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری دلزدگی زناشویی

مبانی نظری تعارض زناشویی

پرسشنامه تعارض زناشویی تجدیدنظر شده (MCQ-R)

پروتکل جلسات توانمند سازی زناشویی اولسون

اهمیت رضایت زناشویی

۱۹۹۲

پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک راست

۱۹۸۶

مبانی نظری رضایت زناشویی

مبانی نظری رضایت زناشویی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تعهد زناشویی

۱۹۹۷

مبانی نظری سازگاری زناشویی