پرسشنامه دورکاری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۹
ابعاد پرسشنامه ۹
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان سلیمان زاده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه توسط سلیمان زاده (١٣٩٠) طراحی شده است. اين پرسشنامه دارای ٩ بعد الگوی دورکاری می باشد.سنچولی (١٣٩٣) در مطالعه ای ضرایب پایایی این پرسشنامه و زیر مقیاس ها را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به صورت زیر به دست آورده است. ضریب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس ها و کل پرسشنامه بین ٠/٧٤٤ و٠/٩١٠ نوسان دارد که نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴