پرسشنامه دولت الکترونیک

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بانکداری الکترونیک

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری کسب و کار الکترونیک

پرسشنامه ارائه خدمات الکترونیکی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

مبانی نظری بانکداری الکترونیک

پرسشنامه میزان پذیرش یادگیری الکترونیکی

۱۳۹۳

پرسشنامه مقایسه تطبیقی عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس دولتی و غیرانتفاعی

۱۳۹۳

پرسشنامه مقایسه تطبیقی عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس دولتی و غیرانتفاعی

۱۳۹۳

پرسشنامه سواد سلامت الکترونیک

۲۰۱۶