پرسشنامه ذهنیت فلسفی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۲
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۸۱
نویسندگان کمیلی اصل
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ذهنیت فلسفی توسط کمیلی اصل (١٣٨١) به منظور تعیین میزان ذهنیت فلسفی مدیران براساس خصوصیات تفکر فلسفی بیان شده در کتاب ذهنیت فلسفی فلیپ جی اسمیت ترجمه محمدرضا بهرنگی (١٣٨٢) تهیه شده است و شامل ٤٢ سؤال می باشد. کمیلی اصل (١٣٨١) ضریب اعتبار این پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ معادل ٠/٨٥ گزارش کرده است. در پژوهش محبوبی، عبداله زاده و محبوبی (١٣٩٤) نیز ضریب اعتبار این پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ معادل٠/٨٢ به دست آمده است و روایی محتوایی این آزمون نیز توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری ذهنیت فلسفی

پرسشنامه ذهنیت های طرح واره ای

۱۳۸۹