پرسشنامه ذهنیت های طرح واره ای

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲۴
ابعاد پرسشنامه ۱۴
سال انتشار ۱۳۸۹
نویسندگان صلواتی و یکه یزدان دوست
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ذهنیت های طرح وار ای توسط صلواتی و یکه یزدان دوست (١٣٨٩) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٢٤ گویه است . در پژوهش صلواتي و يكه يزدان دوست (١٣٨٩) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ بیشتر از٠/٧٠ به دست آمده است، عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری طرحواره ناسازگار اولیه

پرسشنامه استفاده از ماهواره و برنامه های آن و عواقب یا تاثیرات ناشی از آن

۱۳۹۴

پرسشنامه طرح واره یانگ - فرم کوتاه

۱۹۹۸

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

پروتکل طرحواره درمانی

مبانی نظری طرحواره های ناسازگار اولیه

مبانی نظری ذهنیت فلسفی

پرسشنامه طرح واره های درمانگر رابرت

۱۳۸۹

پرسشنامه ذهنیت فلسفی

۱۳۸۱