پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۷
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان پینتریچ و دیگ روت
مخفف MSLQ
نام انگلیسی پرسشنامه Motivated Strategies for Learning Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی و خودتنظیمی برای یادگیری را پینتریچ و دیگروت (١٩٩٠) در زمینه ارزیابی راهبردهای خود تنظیمی و باورهای انگیزشی ساخته و آن را پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری نام نهادند. این ابزار براساس رویکرد شناختی-اجتماعی مبنی بر تعامل شناخت و انگیزش تدوین شده است. پرسشنامه راهبردهای انگیزشی و خودتنظیمی برای یادگیری در مجموع دارای ٤٧ آیتم است. مطالعات بسیاری برای بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اجرا شده اند. پینتریچ و دیگروت (١٩٩٠) در مطالعه ای آلفای کرونباخ زیرمقیاس های مولفه باورهای انگیزشی را به این صورت محاسبه نمودند: خودکارآمدی ٠/٨٩، ارزش گذاری درونی ٠/٨٧ و اضطراب امتحان ٠/٧٥ به دست آوردند. آلفای کرونباخ برای دو زیرمقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی یعنی راهبردهای شناختی ٠/٨٣ و خودتنظیمی ٠/٧٤ نیز به دست آمد. در یک پژوهش که توسط بیجرانو (٢٠٠٧) انجام گرفت آلفای کرونباخ زیرمقیاس های این پرسشنامه در دامنه ی بین ٠/٦٠ تا ٠/٨٤ به دست آمد. در مطالعات ایرانی نیز نتایج مشابهی به دست آمده است. رضويه، لطيفيان و فولادچنگ (۱۳۸۵)، ضريب پايايي اين آزمون را با بازآزمايي يك گروه ۳۰ نفري در فاصله زماني يك ماه برآورد كرد. ميزان آلفاي کرونباخ در پژوهش ياد شده، براي كلّ آزمون ٠/٩٠ و براي هر يك از خرده آزمون ها در دامنه ای از ٠/٨٦ تا ٠/٨٧ به دست آمد. در یک مطالعه دیگر در ایران پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ ٠/٩١ به دست آمد (نخستینگلدوست و معینی کیا، ١٣٨٨).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری آمادگی برای تغییر

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

۱۹۹۸

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

پرسشنامه ابزار وجود برای جوانان

۱۹۸۵

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

مبانی نظری آمادگی برای تغییر

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

پروتکل راهنمای تجدید نظر شده درمان فعال سازی رفتاری فشرده برای افسردگی