پرسشنامه راهبردهای حل مسئله

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۹۹۶
نویسندگان كسيدي و لانگ
مخفف PSS
نام انگلیسی پرسشنامه Problem- Solving Style

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه راهبردهای حل مسئله توسط كسيدي و لانگ (١٩٩٦)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ٢٤ سوال می‌باشد . باباپور خیرالدین (١٣٨٥)، پایایی این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٧ به دست آورده است . عدد به دست آمده نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .در مطالعه كسيدي و لانگ (١٩٩٦) سازگاري دروني عوامل درماندگي، مهارگري، اجتناب، اعتماد، گرايش و خلاقيت به ترتيب شامل٠/٨٦، ٠/٦٦، ٠/٧١، ٠/٥٢ و ٠/٥٦ گزارش شده است . پايايي اين آزمون در مطالعه ديگري توسط مظاهري فشنگ (١٣٨٠؛ به نقل از صابر، ١٣٩٠) از طريق آزمون پس آزمون (پس از يك هفته) معادل .٠/٨٩ گزارش شده است محمدي و صاحبي (١٣٨٠) پايايي اين مقياس را از راه همساني دروني (آلفاي كرونباخ) برابر با٠/٦٠ گزارش كردند . مقياس راهبردهای حل مسئله توسط محمدي ترجمه شده و مورد بررسي قرار گرفته است و ويژگي هاي روان سنجي آن در دو پژوهش جداگانه توسط محمدي (١٣٧٧ به نقل از صابر، ١٣٩٠) و عبدي (١٣٨٠) مشخص شده و نتايج آن به طور كامل در جدول زیر آمده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض

۱۹۹۸

پروتکل آموزش مهارت های حل مسئله

پروتکل راهبردهای شناختی بر اساس پی کیو ۴ آر

پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

۲۰۰۱

پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن

۲۰۰۲

مبانی نظری راهبردهای شناختی و فرا شناختی (خود تنظیمی)

مبانی نظری راهبردهای مدیریتی

مبانی نظری راهبردهای شناختی و فرا شناختی (خود تنظیمی)

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ حل مسئله

۱۹۸۲

مبانی نظری راهبردهای مدیریت تعارض