پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی انگیزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۹
نویسندگان ولترز
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی انگیزشی توسط ولترز (١٩٩٩)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٨ گویه می‏باشد. دیگنث، بوتنر و لانگ فلنت (٢٠٠٨)، پایایی پرسشنامه استاندارد راهبردهای خودتنظیمی انگیزشی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ را ٠/٧٨ تا ٠/٨٨ درصد به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه خودتنظیمی

پرسشنامه جو انگیزشی ادراک شده در ورزش

۱۹۹۲

پرسشنامه میزان انگیزشی بودن مواد آموزشی

۲۰۱۱

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری

۱۹۹۰

پرسشنامه خودتنظیمی ورزشی

۱۹۸۹

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)

۱۹۹۱

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی

۱۹۹۰