پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۲۰۰۱
نویسندگان گارنفسكي و همکاران
مخفف CERS
نام انگلیسی پرسشنامه Cognitive Emotion Regulation Strategies

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان توسط گارنفسكي و كرايج و اسپينهاون (٢٠٠١) در کشور هلند تنظیم شده است بر خلاف ساير پرسشنامه هاي مقابله اي كه به صورت آشكار بين افكار فرد و اعمال واقعي وي تمايز قايل نمي شوند، اين پرسشنامه افكار فرد را پس از مواجهه با يك تجربه ي منفي يا وقايع آسيب زا ارزيابي مي كند .اجراي اين پرسشنامه خيلي آسان است و براي افراد ١٢ سال به بالا (هم افراد بهنجار و هم جمعيت هاي باليني) قابل استفاده است. این مقیاس شامل٣٦ ماده می باشد.نسخه فارسي پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان در ایران توسط بشارت (١٣٩٠، ١٣٨٨) و حسنی (١٣٨٩) اعتباريابي شد .در مطالعه بشارت (١٣٩٠) ويژگي هاي روان سنجي اين فرم، شامل همساني دروني، پايايي بازآزمايي، روايي محتوايي، روايي همگرا و تشخيصي (افتراقي) مطلوب گزارش شده است .همچنين بشارت (١٣٨٨) در بررسي مقدماتي ويژگيهاي روان سنجي اين پرسشنامه در نمونه اي، ضریب آلفای کرونباخ، براي خرده مقياسها از ٠/٦٧ تا ٠/٨٩ گزارش نمود (به نقل از ارجمند، ١٣٩٣) .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تنظیم هیجان

مبانی نظری هوش هیجانی

مبانی نظری تنظیم شناختی هیجان

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

۱۹۹۸

پرسشنامه خودتنظیمی

تنظیم رفتاری در ورزش

۲۰۰۴

پرسشنامه ناتوانی هیجانی تورنتو

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

پروتکل آموزش هوش هیجانی

پروتکل هوش هیجانی