پرسشنامه راهبردهای فرآیندی نظم جویی هیجان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۲۰۰۹
نویسندگان شات و همکارن
مخفف PMERS
نام انگلیسی پرسشنامه Process Model Of Emotion Regulation Strategies

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﻧﻈﻢﺟﻮﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎن ٢٨ ﻣﺎده دارد ﮐﻪ ﺷﺎت، ﻣﺎﺗﺲ و ﻣﺎﻟﻮف (٢٠٠٩) ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ و ﺳﻨﺠﺶ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻧﻈﻢﺟﻮﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﻟﮕﻮي ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﮔﺮوس و ﺟﺎن (٢٠٠٣؛ ﺟﺎن و ﮔﺮوس، ٢٠٠٧) ﺗﺪﯾﻮن ﮐﺮده اﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺖ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ، ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ، ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﺟﻪ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺠﺮﺑﯽ، ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻓﺘﺎري، و ﺗﻌﺪﯾﻞ زﯾﺴﺘﯽ. در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎر ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ، ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ، ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻃﺒﻘﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻧﻈﻢ ﺟﻮﯾﯽ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺠﺮﺑﯽ، ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻓﺘﺎري، و ﺗﻌﺪﯾﻞ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﺎت و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠٠٩) رواﯾﯽ ﺳﺎزه اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ٧ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ و دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم را در آن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﻧﻈﻢﺟﻮﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎن اﻋﺘﺒﺎرﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ (ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ٠/٦٥ ﺗﺎ ٠/٨٨) ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ (آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ) ﺑﺮاي ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎسﻫﺎس اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ (٠/٥٩)؛ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ (٠/٨٠)؛ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﺟﻪ (٠/٧٩)؛ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ (٠/٩٦)، ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺠﺮﺑﯽ (٠/٧٢)، ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻓﺘﺎري (٠/٧٣) و ﺗﻌﺪﯾﻞ زﯾﺴﺘﯽ (٠/٧٠) ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. در اﯾﺮان، ﺣﺴﻨﯽ و ﮐﺪﯾﻮر (١٣٩٢) اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ: اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ (٠/٦١)، ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ (٠/٨٢)، ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﺟﻪ (٠/٧٨)، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ (٠/٨٥)، ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺠﺮﺑﯽ (٠/٦١)، ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻓﺘﺎري (٠/٧٥) و ﺗﻌﺪﯾﻞ زﯾﺴﺘﯽ (٠/٧٧). ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ رواﯾﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ، رواﯾﯽ ﻣﻼﮐﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ رواﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻫﺮﯾﮏ از ﺳﻪ روش رواﯾﯽ ﺑﻮد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تنظیم هیجان

مبانی نظری هوش هیجانی

مبانی نظری تنظیم شناختی هیجان

پرسشنامه ناتوانی هیجانی تورنتو

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

پروتکل آموزش هوش هیجانی

پروتکل هوش هیجانی

پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

۲۰۰۱

پرسشنامه تنظیم هیجان

۲۰۰۳

پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش

۲۰۰۹