پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۲
نویسندگان مختاری و ریچارد
مخفف MCSRQ
نام انگلیسی پرسشنامه Meta Cognition Strategies of Reading Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن توسط مختاری و ریچارد (٢٠٠٢) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٠ گویه می باشد در مطالعه مختاری و ریچارد (٢٠٠٢) شاخص های روایی و پایایی این آزمون در حد بالا و قابل قبولی گزارش شده است. همچنین در مطالعه حسین چاری و همکاران (١٣٨٩) روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه و زیر مقیاس های آن از طریق روش آلفای کرونباخ به دست آمده است که عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پروتکل درمان فراشناختی

مبانی نظری مهارت های فراشناختی

پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله

۱۳۸۰

پرسشنامه وارک (بصری، شنیداری، خواندن / نوشتن، حرکتی)

۱۹۹۸

پرسشنامه حالت فراشناختی

۱۹۹۶

پرسشنامه آگاهی فراشناختی

۱۹۹۴