پرسشنامه راهبردهای مدیریتی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۷
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۸۹
نویسندگان رضایی دیزگاه وفرحبد
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه توسطرضایی دیزگاه وفرحبد (١٣٨٩) در پژوهشی تحت عنوان تاثیر راهبردهای مدیریتی درتوانمند سازی روانشناختی کارکنان امور مالیاتی استان گیلان طراحی شده است که شامل ١٧ سوال بسته پاسخ می باشد. اسفندیارپور (١٣٩٣) روایی این پرسشنامه را با روش سیگمای شمارشی ٨٣/ ٠ بدست آورذه است. همچنین برای آزمون پایایی پرسشنامه ها، از روش آلفای کرونباخ استفاده کرده است. بر اساس این روش، میزان پایایی پرسشنامه های راهبردهای مدیریتی ٩١/ ٠ به دست آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه مهارتهای خودمدیریتی

۲۰۰۲

پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض

۱۹۹۸

پروتکل راهبردهای شناختی بر اساس پی کیو ۴ آر

پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

۲۰۰۱

پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن

۲۰۰۲

مبانی نظری راهبردهای شناختی و فرا شناختی (خود تنظیمی)

مبانی نظری راهبردهای مدیریتی

مبانی نظری راهبردهای شناختی و فرا شناختی (خود تنظیمی)

مبانی نظری مهارت های مدیریتی

مبانی نظری راهبردهای مدیریت تعارض