پرسشنامه راهبردهای مقابله ای

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۹
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۸۱
نویسندگان ﺑﻠﯿﻨﮕﺰ و ﻣﻮس
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه شامل ١٩ جمله (گویه) ‏می باشد و براساس بررسی‏های بلینگز و موس (١٩٨١) سنجیده می شود. پایایی این آزمون توسط پور شهباز (١٣٧٢) به روش توصیف و با استفاده از روش اسپیر من _ براون محاسبه گردیده و ضریب پایایی را برابر با٠/٧٨ درصد بدست آمده است و همچنین عنایتیان (١٣٧٨) درفرم ١٩ ماده ای، همسانی درونی برای هرخرده مقیاس را از ٠/٤٤ تا ٠/٨ گزارش کرده است. آناستازی (١٣٦١) در فرم اصلی ٣١ ماده ای، همسانی درونی این پرسشنامه را از ٠/٤١ تا ٠/٦٦ ذکرکرده است و همچنین روایی این آزمون را مطلوب به دست آورده اند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض

۱۹۹۸

پرسشنامه پاسخ‌های مقابله ای

۱۹۸۴

پروتکل مداخله آموزش مقابله با استرس

پروتکل راهبردهای شناختی بر اساس پی کیو ۴ آر

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی

پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

۲۰۰۱

پرسشنامه سبک های مقابله ای

۱۹۸۸

پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن

۲۰۰۲

مبانی نظری راهبردهای شناختی و فرا شناختی (خود تنظیمی)

مبانی نظری راهبردهای مدیریتی