پرسشنامه راه‌کارهای توانمندسازی اساتید پزشکی در حوزه آموزش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان کریمی منقی و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه راه‌کارهای توانمندسازی اساتید پزشکی در حوزه آموزش توسط کریمی مونقی، مجیدی، مکارم، عمادزاده و شعیبی (١٣٩٤)، ضمن جلسات مصاحبه با گروه های کانونی تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٨ گویه می‏باشد . کریمی و همکاران (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه راه‌کارهای توانمندسازی اساتید پزشکی در حوزه آموزش را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٨٧درصد به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

پرسشنامه کاربست یافته‌های تحقیقات آموزشی

پرسشنامه بررسی پذیرش سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های تسهیلگر در حوزه فناوری پیشرفته

۱۳۹۳

مبانی نظری آموزش ضمن خدمت

پروتکل آموزش تفاوتهای جنسیتی

پروتکل آموزش مهارت های ارتباط موثر مینه سوتا

پروتکل آموزش مهارت های حل مسئله

پروتکل پکیج آموزش درمان فراشناخت

پروتکل مداخله آموزش مقابله با استرس