پرسشنامه رسمیت در سازمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان مهدی زاده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه توسط مهدی زاده (١٣٩١) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٥ گویه می باشد. در مطالعه مهدی زاده (١٣٩١) جهت روایی صوري پرسشنامه و صحت و سقم سؤالات، پرسشنامه در بین تعدادي از اساتید دانشگاهی توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده، پرسشنامه در نمونه آماري توزیع شد. همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رسمیت در سازمان برابر با ٠/٥٩ بدست آمد که بیانگر پایایی قابل قبول این پرسشنامه می باشد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی