پرسشنامه رشد اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

-

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

-

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

-

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

-

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

-

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

-

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

-

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

-

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

-

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

-