پرسشنامه رضایت جنسی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۷
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۹۹۷
نویسندگان ليندا برگ و كرسي
مخفف SSQ
نام انگلیسی پرسشنامه Sexual Satisfaction Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رضايت جنسي توسط ليندا برگ و كرسي (١٩٩٧) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٧ گویه می باشد. در مطالعه نوراني سعدالدين، جنيدي، شاكري و مخبر (١٣٨٨) پايايي پرسشنامه رضايت جنسي٠/٨٩ تائيد شد. در مطالعه منظری (١٣٩٢) براي تعيين پايايي پرسشنامه رضایت جنسی از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد كه براي كل پرسشنامه برابر با ٠/٩٤ به دست آمده است كه بيانگر ضرايب پايايي مطلوب پرسشنامه ياد شده مي باشد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه خوپنداره جنسی

۱۳۹۵

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

عملکرد جنسی زنان (FSFI)

رضایت مندی ساکنین محله

۱۳۸۹

پرسشنامه عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر نگرش های جنسیتی

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

پرسشنامه رضایت مندی تماشاگران

۱۳۹۳

پروتکل آموزش تفاوتهای جنسیتی