پرسشنامه رضایتمندی مشتریان از خدمات باشگاه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان فلاحی و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ رضایتمندی مشتریان از خدمات باشگاه ﺗﻮﺳﻂ فلاحي و همکاران(١٣٩٣) ارائهﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ رضایتمندی مشتریان از خدمات باشگاه ﺷﺎﻣﻞ ٢١ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦدادن ﺑﻪآن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رضایتمندی مشتریان ازخدمات باشگاه از ابعاد مختلف(کارکنان، راحتی و آسودگی، تجهیزات، وجهه باشگاه، عوامل مالی) را ارزيابي كند.
در پژوهش فلاحی و همکاران (١٣٩٣) روایی صوری و محتوایی این مقیاس توسط اساتید مربوطه مورد تائید قرارگرفته است. همچنين پایایی این پرسشنامه با استفاده از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎيﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮔﺰارش دادﻧﺪ: زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس کارکنان٠/٩٠،زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس راحتي و آسودگي ٠/٨١،زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس تجهیزات٠/٨٦،زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس وجهه باشگاه ٠/٧٣ وعوامل مالی٠/٧٤.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

پرسشنامه ارائه خدمات الکترونیکی

موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

سنجش کیفیت خدمات باشگاه ورزشی

مبانی نظری دریافت خدمات پس از ترخیص

مبانی نظری کیفیت خدمات