پرسشنامه رضایت شغلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۹
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۸۷
نویسندگان اسمیت و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رضايت شغلي (JDI) يا شاخص توصيفي شغل توسط اسميت كندال و هالين (١٩٨٧) طراحي شده است. اين ابزار در ابتدا شامل ٧٢ سوال بود كه به علت تعداد زياد سئوالات از كاراييلازم برخوردار نبود، محققان در سال ١٩٨٧ در تحقيقي سعي در كاهش تعداد سئوالات پرسشنامه نمودند و تعدادسوالات را به ٣٩ سوال كاهش دادند. در ایران این پرسشنامه برای اولین بار در دانشگاه شهید چمران اهواز توسط شکرکن و ارشدی در سال ١٣٦٩به زبان فارسی برگردانده شده است و پس از آن در پژوهش های صنعتی و سازمانی بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. وانوس(١٩٧٤؛ به نقل از محمدپور ١٣٨٧) ضرایب اعتبار بین نمره های به دست آمده از اجرای این پرسشنامه و پرسشنامه ی شاخص توصیف شغل به میزان ٧١/٠ محاسبه شد که در سطح ٠٠١/ ٠ >p معنی دار است(رضایی، ١٣٧٧). پایایی این پرسشنامه در پژوهش های زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. کوکوهمکاران(١٩٨٩) با استفاده از روش های گوناگون تنصیف، آلفای کرونباخ، کودر ریچاردسون و گاتمن ضریب پایایی کل پرسشنامه را بین ٦١/ ٠ تا ٩٤/ ٠ گزارش داده اند؛ برای مثال: ثامني در سال ١٣٨٤ پايايي این پرسشنامه را ٧٣/ ٠، رنجبر در سال ١٣٨٤ آلفای کرونباخ این ابزار را ٦٩/ ٠، مصطفوی در سال ١٣٨٢ پایایی آن را ٨٦/ ٠ و شاه سنی در سال ١٣٧٥ آلفای کرونباخ آن را ٧٩/ ٠ گزارش نموده است. همچنین جهت تعیین میزان پایایی این پرسشنامه بمبئی رو (١٣٨٥) نیز از روش باز آزمایی استفاده نمود و مقدار آن را ٧٢/ ٠ گزارش نمود و همچنین جهت تعیین پایایی درونی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار آن معادل ٨٣/ ٠ به دست آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی