پرسشنامه رضایت مشتریان (خدمات هتلداری)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۹
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان فیض و همکارن
مخفف CSQ (HS)
نام انگلیسی پرسشنامه Customer Satisfaction Questionnaire (Hotel Services)

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه گزیده ای از پرسشنامه طراحی شده توسط فیض، طاهریان و زارعی (١٣٩٠) است.به منظور تأیید روایی پرسشنامه، طرح مقدماتی پرسشنامه توسط چند تن از اساتید و صاحب نظران اقامت و پذیرائی بررسی شد و پیشنهادهاي ایشان در تدوین پرسشنامه نهایی لحاظ گردید. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفاي کرونباخ٠/٩٣ بدست آمد که نشان دهنده پایایی خوب آن است. پیشنهاد می شود که روایی و پایایی آن در پژوهش های بعدی محاسبه گردد (فیض و همكاران، ١٣٩٠).