پرسشنامه رفتارمصرفی ورزشکاران

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۶
نویسندگان ایزدی و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رفتارمصرفی ورزشکاران توسط ایزدی،مرادیوعبداللهی (١٣٩٦) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٤ گویه می¬باشد. در پژوهش ایزدی و همکاران (١٣٩٦) روایی صوری و محتوایی، با استفاده ازنظر کارشناسان و اساتید موردسنجش قرار گرفت و تائید گرفت. برای محاسبه پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید که پایایی آن ٠/٩٣ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای

پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی ورزشکاران

۱۳۹۴

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشکاران ۲

۱۹۹۰

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ دستیابی به هدف در ورزشکاران

۱۳۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عوامل تأثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه ای

۱۳۹۳

پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی ورزشکاران

۱۳۹۴

پرسشنامه تعهد ورزشکاران به باشگاه‌های ورزشی

پرسشنامه حالات خلقی ورزشکاران

۲۰۰۷

پرسشنامه شناسایی واولویت‌بندی منابع تسهیلاتی تأثیرگذار بر موفقیت ورزشکاران

۱۳۹۲

پرسشنامه عوامل تاثیرگذاربرفرارمالیاتی درورزشکاران ومربیان حرفه‌ای

۱۳۹۴