پرسشنامه رفتارهای اجتماعی انتظاری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۳
نویسندگان ﻫﻨﺮﯾﭽﺴﻦ و ﮐﻼرك
مخفف ASBQ
نام انگلیسی پرسشنامه Anticipatory Social Behaviors Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ اﻧﺘﻈﺎري ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺮﯾﭽﺴﻦ و ﮐﻼرك در ﺳﺎل ٢٠٠٣ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ١٢ آﯾﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺼﯿﺼﻪاي راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮاي روﯾﺪاد ﻗﺮﯾﺐاﻟﻮﻗﻮع، ﺗﺼﻮر ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮي ﻣﻤﮑﻦ، ﺗﺼﻮر ﺷﮑﺴﺖﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻓﺮار ﯾﺎ اﺟﺘﻨﺎب ازﻣﻮﻗﯿﻌﺖ ﻗﺮﯾﺐاﻟﻮﻗﻮع را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﻨﺮﯾﭽﺴﻦ و ﮐﻼرك (٢٠٠٣) ﺛﺒﺎت دروﻧﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ اﻧﺘﻈﺎري را ٠/٨٨ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﯽ ﺳﺎزه اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده و ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻋﺎﻣﻠﯽ آن ﺑﺎ دو روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس، ﺛﺒﺎت دروﻧﯽ ﺧﻮﺑﯽ (ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس آﻣﺎده ﺳﺎزي ٠/٩٧ و ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس اﺟﺘﻨﺎب ٠/٧٧) ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ (ﻣﯿﻠﺰ و ﻫﻤﮑﺎران، ٢٠١٣). ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ ﻣﻼﮐﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﯿﮑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ ASBQ و FNE (ﺗﺮس از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﻔﯽ) ﻧﺸﺎن داد (٠/٦٤=r). اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺿﯿﺎﺋﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٩٤) ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ رواﻧﺴﻨﺠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﻤﮕﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ اﻧﺘﻈﺎري از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﺎداري را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ از ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن ﺑﺎزآزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دوﺑﺎر اﺟﺮا ٠/٧٣ و ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس اﺟﺘﻨﺎب ٠/٥٩ و ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس آﻣﺎدهﺳﺎزي ٠/٧٦ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٧٤، اﺟﺘﻨﺎب ٠/٣٨ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﯿﺰ ٠/٧٤ ﮔﺰارش ﺷﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند