پرسشنامه رفتارهای انحرافی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۶
نویسندگان مولکي و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رفتارهای انحرافی توسط مولکي و همکاران (٢٠٠٦) ساخته شده و توسط محمدی (١٣٨٩) ترجمه شده است. محمدی (١٣٨٩) روایی صوری پرسشنامه رفتارهای انحرافی کارکنان را ٨٣ /٠ و پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ ٨٦/ ٠ذکر کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه رفتارهای سیاسی

مبانی نظری اقدام به رفتارهای پرخطر

مبانی نظری رفتارهای انحرافی کارکنان

مبانی نظری رفتارهای اخلاقی کارکنان

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی

۱۳۸۹

پرسشنامه رفتارهای پرخطر نوجوانان

۱۳۹۰

پرسشنامه رفتارهای اجتماعی انتظاری

۲۰۰۳

پرسشنامه رفتارهای یادگیری

۲۰۰۰

پرسشنامه سنجش رفتارهای خودتخریبی و علل آن

۱۳۹۱