پرسشنامه رفتارهای سیاسی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان شریعت
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رفتارهای سیاسیﺗﻮﺳﻂ شریعت (١٣٩١) برای سنجش رفتارهای سیاسی ساخته شده. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮏ آزﻣﻮن ٣٦ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ. شریعت (١٣٩١)، روایی صوری این پرسشنامه را ٠/٨٥ و پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ ٠/٨٣ ذکر کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه رفتارهای سیاسی

مبانی نظری اقدام به رفتارهای پرخطر

مبانی نظری رفتارهای انحرافی کارکنان

مبانی نظری رفتارهای اخلاقی کارکنان

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی

۱۳۸۹

پرسشنامه رفتارهای پرخطر نوجوانان

۱۳۹۰

پرسشنامه رفتارهای اجتماعی انتظاری

۲۰۰۳

پرسشنامه رفتارهای یادگیری

۲۰۰۰

پرسشنامه مشارکت سیاسی

۱۳۹۳