پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۸۹
نویسندگان زارعی و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی توسط زارعی، خاکباز و کرمی (١٣٨٩)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ١٣ سوال می‌باشد . زارعی و همکاران (١٣٨٩)، در مطالعه ای پایایی پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٦به دست آورده است . عدد به دست آمده نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه خوپنداره جنسی

۱۳۹۵

عملکرد جنسی زنان (FSFI)

پرسشنامه عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر نگرش های جنسیتی

پرسشنامه رضایت جنسی

۱۹۹۷

پروتکل آموزش تفاوتهای جنسیتی

مبانی نظری اختلالات جنسی

مبانی نظری اقدام به رفتارهای پرخطر

پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی

۱۹۹۳

پرسشنامه رفتارهای پرخطر نوجوانان

۱۳۹۰

پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا - فرم زنان

۲۰۰۰