پرسشنامه رفتارهای پرخطر نوجوانان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶۱
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان رجائی و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رفتارهای پرخطر نوجوانان توسط رجائی، خويي نژاد و شفیعی (١٣٩١)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ٦١ سوال می‌باشد . رجائی و همکاران (١٣٩١)، در مطالعه ای پایایی پرسشنامه رفتارهای پرخطر نوجوانان را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٦به دست آورده اند . عدد به دست آمده، نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه فراشناخت - نسخه نوجوانان

۲۰۰۴

مبانی نظری اقدام به رفتارهای پرخطر

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی

۱۳۸۹

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان

۲۰۰۱

ابزار سنجش روابط نوجوانان همسال

۲۰۰۰

پرسشنامه شخصیتی آیزنک (کودکان و نوجوانان)

۱۹۷۵

پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان

۱۳۸۷

پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

۱۳۸۸

پرسشنامه دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان–تجدید نظر شده

۱۹۸۷

پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی

۱۳۸۷