پرسشنامه رفتاری کودکان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۶۷
نویسندگان راتر
مخفف CBQ
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رفتاری کودکان توسط راتر (١٩٦٧)، تهیه و تنظیم شده است و دارای دو فرم الف (فرم والدین) و فرم ب (معلمان) می باشد . این پرسشنامه سه بعد اضطراب و افسردگی، رفتارهای ضد اجتماعی و ناسازگاری اجتماعی را ارزیابی می کند فرم الف دارای ٢٦ پرسش و فرم ب از ٣٠ عبارت ساده تشکیل شده است در این پرسشنامه فرم معلمان ذکر شده است . رمزپور زرین (١٣٧٤)، در مطالعه ای به تعيين ميزان شيوع اختلال سلوكي و هيجاني در جمعيت كودكان دبستاني اهواز پرداخت وی پایایی پرسشنامه رفتاری کودکان را به وسیله بازآزمایی به فاصله دو هفته ٠/٧٢ گزارش کرده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است . راتر و همکاران با به کار یری روش دو نیمه کردن، پایایی آن را در سطح معنی داری ٠/٠٠١ حدود٠/٨٩ گزارش کردند و همچنین از طریق بازآزمایی، پایایی آن را ٨٥/٠ گزارش کردند . همچنین احسان منش (١٣٧٢؛ به نقل از رمزپور زرين، ١٣٧٤) در پژوهشی آزمایشی، ضریب همبستگی بین نمرات پرسشنامه رفتاری کودکان فرم معلم و فرم والدین را در پیش آزمون گروه آزمایشی ٠/٥١ و در پس آزمون این گروه ٠/٥٢ گزارش نموده اند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

پرسشنامه روابط بنیانی بین فردی رویکرد رفتاری

تنظیم رفتاری در ورزش

۲۰۰۴

چک‌لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

چک لیست رفتاری کودک

۲۰۱۱

سیستم بازداری رفتاری/سیستم فعال-سازی رفتاری (BIS/BAS)

پروتکل گروه درمانگری شناختی - رفتاری توهم های شنیداری در اسکیزوفرنیا