پرسشنامه رفتار اطلاع یابی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۲
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان پرسشنامه رفتار اطلاع یابی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رفتار اطلاع¬یابی توسط کاردان (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٤٢ گویه می¬باشد. روایی و پایایی پرسشنامه رفتار اطلاع¬یابی توسط کاردان (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است. براي روايي پرسشنامه رفتار اطلاع¬یابی از اعتبار محتوا و با نظر ٥ نفر از اساتید استفاده شده است. همچنین برای بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است و میزان آن ٠/٨٣به دست آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی درونی

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری آمیخته بازاریابی بر اساس AIDA

مبانی نظری سواد اطلاعاتی

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت

۱۳۹۰