پرسشنامه رفتار تأثیرگذار

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۴
ابعاد پرسشنامه ۱۱
سال انتشار ۲۰۰۲
نویسندگان یوکل و هیتون
مخفف IBQ
نام انگلیسی پرسشنامه Influence Behavior Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رفتار تأثیرگذار توسط یوکل و هیتون (٢٠٠٢)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٤٤ گویه می‏باشد. علی زاده حدادیان (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه رفتار تأثیرگذار را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٤٩ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است. وی ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

پرسشنامه روابط بنیانی بین فردی رویکرد رفتاری

تنظیم رفتاری در ورزش

۲۰۰۴

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

پرسشنامه رفتارهای سیاسی

چک لیست رفتاری کودک

۲۰۱۱

پرسشنامه تمایل و رفتار ‌تسهیم ‌دانش

۲۰۰۶

پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی ورزشکاران

۱۳۹۴