پرسشنامه رفتار خرج کردن

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۱
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۹۸
نویسندگان هیرا و موگندا
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رفتار خرج کردن شامل ١١ گویه است و توسط هیرا و موگندا (١٩٩٨) تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی (سنجش روایی و پایایی است) . اما ادواردز (١٩٩٣) روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پایایی آن را طبق آلفای کرونباخ ٠/٨٧ ذکر کرده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

پرسشنامه روابط بنیانی بین فردی رویکرد رفتاری

تنظیم رفتاری در ورزش

۲۰۰۴

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

پرسشنامه رفتارهای سیاسی

چک لیست رفتاری کودک

۲۰۱۱

پرسشنامه تمایل و رفتار ‌تسهیم ‌دانش

۲۰۰۶