پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان ریسون و همکارن
مخفف MDBQ
نام انگلیسی پرسشنامه Manchester Driving Behavior Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر در سال ١٩٩٠ و در ساختمان روانشناسى دانشگاه منچستر، به‌وسیله ریسون و همکاران تنظيم و تدوين شد. اين مقياس در كشورهاى مختلف مانند انگلستان، استراليا، چين و فنلاند اجرا و اعتباريابى شده است. اين پرسشنامه شامل ٥٠ سؤال است و در يك طيف از ٠ تا ٥ درجه بندى می‌شود. این پرسشنامه دارای دو عامل کلی خطاها و تخلفات است. عامل خطاها خود دارای دوزیرمقیاس لغزش ها یا خطاهای سهوی و اشتباهات است و عامل تخلفات نیز دارای دو زیرمقیاس تخلفات عمدی و تخلفات غیرعمدی است؛ بنابراین این پرسشنامه در کل دارای ٤ زیرمقیاس است. پاركر و همکاران (١٩٩٥) در بررسى پايايى باز آزمايى ٨٠ نفر راننده و در يك فاصله هفت هفته‌ای، ضرايب همبستگى ٠/٨١ را برای خطاها و ٠/٧٥ برای تخلفات به دست آورده‌اند. همچنین در یک مطالعه دیگر در خارج از کشور پایایی به روش آلفای کرونباخ بررسی و برای عامل خطاها ٠/٧٦ و برای عامل تخلفات ٠/٧٤ به دست آمد (وسترمن و هیگنی ، ٢٠٠٠). در ایران نیز عریضی و حقایق (١٣٨٨) روایی و پایایی این ابزار را بررسی کردند. در مطالعه آنان روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی بررسی و چهار زیرمقیاس اصلی این پرسشنامه یعنی لغزش ها یا خطاهای سهوی، اشتباهات، تخلفات عمدی و تخلفات غیرعمدی مورد تائید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس لغزش ها یا خطاهای سهوی ٠/٧٧، اشتباهات ٠/٨١، تخلفات عمدی ٠/٨٦ و تخلفات غیرعمدی ٠/٦٥ گزارش شد.