پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۸۸
نویسندگان اورگان
مخفف OCBQ
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Citizenship Behavior Questionnaire

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه شامل ٢١ سؤال می باشد، جهت ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی استفاده می شود که توسط ارگان (١٩٨٨) تهیه شده است. جعفری حامد (١٣٩٣) در مطالعه ای ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی را ٠/٨٩ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید
پرسشنامه ساختارسازمانی
پرسشنامه فرهنگ سازمانی
پرسشنامه اعتماد سازمانی
پرسشنامه از خود بیگانگی سازمانی
پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت
پرسشنامه کارآفرینی سازمانی
مبانی نظری یادگیری سازمانی
مبانی نظری بالندگی سازمانی
مبانی نظری تحول سازمانی
مبانی نظری تعهد سازمانی