پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۸۸
نویسندگان اورگان
مخفف OCBQ
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Citizenship Behavior Questionnaire

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه شامل ٢١ سؤال می باشد، جهت ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی استفاده می شود که توسط ارگان (١٩٨٨) تهیه شده است. جعفری حامد (١٣٩٣) در مطالعه ای ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی را ٠/٨٩ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری شهروندی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰