پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۷
نویسندگان نتمیر و همکاران
مخفف OCB
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Citizenship Behavior

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط نتمیر و همکاران (١٩٩٧) تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٢ گویه می‌باشد. کمالی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٨٣ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه است و روایی این پرسشنامه را نیز تأیید کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری شهروندی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰