پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۸۹
نویسندگان اورگان و کانوسکی
مخفف OCB
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Citizenship Behavior Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط اورگان و کانوسکی (١٩٨٩) تهیه شده است و شامل ١٥ سؤال می باشد. ثروتی (١٣٩٣) در مطالعه ای ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رفتار شهروندی را ٠/٨٢١ به دست آورد که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه است و روایی این پرسشنامه را نیز تأیید کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری شهروندی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰