پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۴
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۱
نویسندگان ﭘﺎدﺳﺎﮐﻒ و همکارن
مخفف OCBQ
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Citizenship Behavior Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ توسط ﭘﺎدﺳﺎﮐﻒ، مک کینز، مورمن و فیتر (١٩٩١) ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ٢٤ ﺳﻮال و ٥ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎدﺳﺎﮐﻒ و همکاران (١٩٩١) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را در داﻣﻨﻪ ﺑﯿﻦ ٠/٧٠ ﺗﺎ ٠/٨٤ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ آﻟﻦ، ﺑﺎرﻧﺎرد، راش، و راﺳﻞ (٢٠٠٠) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ ﺑﯿﻦ ٠/٧٢ ﺗﺎ ٠/٨٩ ﮔﺰارش ﺷﺪ. در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻓﺘﺎﺣﯽ و واﺛﻖ (١٣٨٥) ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را ٠/٨١ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺮﯾﻤﯽ، ﺣﺴﻮﻣﯽ و ﻟﯿﺚﺻﻔﺎر (١٣٩٠)، رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﺮ دو ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﺷﺪ. در ﭘﮋوﻫﺶ آﻧﺎن ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٠/٧٩ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری شهروندی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰